Lue lisää kuvan alapuolelta
Lue lisää kuvan alapuolelta
Jari Kaivo-oja

Jari Kaivo-oja

ennakointitutkimuksen neuvonantaja, dosentti, tutkimusjohtaja

 

Jari Kaivo-oja on SID-ryhmän ennakointitutkimuksen neuvonantaja ennakointimenetelmien käytön ja tutkivan T&K-kehittämistoiminnan osalta. 

 

Jari Kaivo-ojalla on pitkä käytännön kokemus kansainvälisen tulevaisuudentutkimuksen ja innovaatiotutkimuksen alueella. Hän on eräs kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia ennakointi- ja innovaatioalan asiantuntijoita ja tutkijoita. Kaivo-oja on julkaissut yli 200 tieteellisen arviointiprosessin läpikäynyttä artikkelia. Vuonna 2019 hän sai kollegojensa kanssa arvostetun Emerald Literati Award -palkinnon Journal of Organizational Change Management -lehdessä julkaistusta artikkelistaan.

Dosentti Jari Kaivo-oja on Euroopan komission usein käyttämä tieteellinen arvioitsija tieteellisissä tutkimusohjelmissa ja asiantuntijapaneeleissa. Hän on viime aikoina osallistunut muun muassa European Renewable Energy Platform -hankkeiden valintaprosessiin Horisontti 2020 -ohjelmassa, samoin kuin Marie Skłodowska-Curie Fellowship -huippututkijoiden valintaprosesseihin Brysselissä. Vuonna 2019 Kaivo-oja sai vastaanottaa Euroopan unionin myöntämän ja erittäin kilpaillun Marie Skłodowska-Curie Fellowship -rahoituksen yhdessä tohtori Levan Bzhalavan kanssa. 

Jari Kaivo-oja on kokenut tutkimushakemusten tekijä ja yksi menestyneimpiä EU-rahoituksen hankkijoita Suomessa yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen alalla. Hän on toiminut väitöskirjojen esitarkastajana tai vastaväittäjänä kahdeksassa väitöstutkimushankkeessa Aalto-yliopistossa, Tampereen yliopistossa ja Vaasan yliopistossa. Kaivo-oja on tehnyt tutkimusta organisaatioiden kompetensseista ja dynaamisista kyvykkyyksistä sekä luennoinut laajasti näistä tulevaisuuden osaamis- ja digitalisaatiohaasteista. Sanni Grahn-Laasonen nimitti hänet valtakunnallisen Osaamisen tulevaisuuspaneeliin vuosille 2017–18.  

SID-ryhmän neuvonantaja Jari Kaivo-oja on peruskoulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja hallintotieteiden tohtori. Hän on dosentti Helsingin yliopistossa (ennakointi- ja suunnittelututkimus) ja Lapin yliopistossa (innovaatiotutkimus) sekä toiminut vuodesta 1995 lukuisissa kansainvälisissä ja kansallisissa ennakointihankkeissa tutkijana ja asiantuntijana. Euroopan komissio on nimennyt Jari Kaivo-ojan tieteelliseksi neuvonantajaksi muun muassa RACE 2050 -hankkeeseen (Euroopan liikennejärjestelmä, koordinaattori Berliinin teknillinen yliopisto) ja INTEGRAL -hankkeeseen (Euroopan metsien käyttö, koordinaattori Uppsalan maatalousyliopisto). 

Jari Kaivo-ojalla on käytännön kokemusta työskentelystä Euroopan komission tutkimusohjelmista vuodesta 2000 lähtien lähes 20 vuoden ajalta (Rakenneohjelmat 5–7 ja Horisontti 2020 -ohjelma) ja tutkimustoiminnasta Suomen Akatemian vaativissa hankkeissa. Hän on ollut mukana kolmessa Suomen ja Viron välisessä Interreg III -hankkeessa. Hän on Suomen Akatemian Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) tutkija hankkeissa Manufacturing 4.0 (Valmistus 4.0.) ja EL-TRAN (Suomen sähkömarkkinoiden pitkän aikavälin tasapaino). 

Dosentti Kaivo-oja on toiminut ennakointitutkijana European Foundationissa Dublinissa Irlannissa ja Nordic Innovation Centressä Oslossa, samoin kuin tilastoalan ennakointitutkijana Eurostatissa. Hänellä on ollut vaativia ennakointitoimeksiantoja muun muassa Euroopan parlamentille (yhteistyössä mm. RAND Europen, RAND Laiden ja RAND Cambridge kanssa), NATO:lle, Yhdysvaltojen Center for Global Studies -keskukselle Wyomingin yliopistossa, Puolan tiedekeskukselle sekä lukuisille yksityisille isoille ja pienille yrityksille. 

Dosentti Kaivo-oja on ollut tieteellinen arvioitsija 15 tieteellisessä journaalissa. Hän on saanut arvostetun Technological Forecasting and Social Change -aikakauslehden Distinguished Reviewer -tunnustuspalkinnon tieteellisistä arvioinneistaan vuosina 2018 ja 2019. Jari Kaivo-oja on ollut myös kansainvälisen “Knowledge Management in Organizations” -konferenssin Board Member vuodesta 2016. Hän on tieteellisesti erikoistunut ennakointitiedon hallintaan organisaatioissa. Hän on ollut myös European Academy of Management -konferenssin tieteellinen arvioitsija vuodesta 2017 lähtien. Hänen asiantuntemuksellaan on suoria yhteyksiä vaativaan johtamisen ja organisaatioiden kehittämiseen. 

Jari Kaivo-oja toimi skenaarioprosessin fasilitoijana Uudenmaan liiton ensimmäisessä laajassa Helsingin metropolialueen, Uudenmaan liiton ja YTV:n skenaarioprosessissa 1990-luvun lopussa. Hän on kehittänyt osallistuttavien ennakointimenetelmien tehokasta käyttöä sekä teoreettisesti että käytännön sovellutusten kannalta – erityisesti viime aikoina SID-ryhmän toiminnassa. Jari Kaivo-oja on alueellisen ennakointijärjestelmän kehittämisasiantuntija ja hän oli kehittämässä Satamittari-ennakointijärjestelmää Satakunnassa. Hän on ollut viime aikoina mukana kehittämässä Älykkään Erikoistumisen Strategiaa (S3) ja indikaattorijärjestelmää Suomen eri alueille. 

Jari Kaivo-oja aloitti Hannu Linturin ja Osmo Kuusen kanssa sähköisten Delfoi-ennakointisovellutusten kehittämisen vuonna 1998 Euroopan Sosiaalirahaston ”Professional Delphi Scan” -hankkeessa, joka johti muun muassa Metodix- ja e-Delphi-sovelluksiin. Näitä internet-pohjaisia ennakointi- ja tutkimustyökaluja on käytetty lukuisissa tutkimuksissa ja opinnäyteprojekteissa. Jari Kaivo-oja on myös osallistunut Futures Platform -alustan kehittämiseen neuvonantajan roolissa. Kaivo-oja on toiminut myös Tekesin (Business Finland) ennakointihankkeissa tutkijana toimien muun muassa vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa vuonna 2011. Nämä hankkeet ovat keskittyneet innovaatiomediaan, innovaatiojournalismiin sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen viestintään. Kaivo-oja on avoimen innovaatiojohtamisen asiantuntija.

Viime aikoina Jari Kaivo-oja on tehnyt tutkimusta Big Data -ennakoinnin alueella oman huippututkimusryhmän puitteissa Vilnassa. Hankkeessa ”Platforms of Big Data Foresight” hän kehittää massadatan hyödyntämistä organisaatioiden ja valtioiden ennakointitoiminnassa. Liettuan tiedeneuvosto nimitti hänet Euroopan unionin tukirahoituksella tutkimusprofessoriksi koordinoimaan ennakoivaa massadatatutkimusta Kazimieras Simonavičius -yliopistossa (KSU) Vilnassa, Liettuassa. 

Dosentti Kaivo-ojalla on laaja kokemus yhteistyöstä Baltian maiden ennakointiasiantuntijoiden kanssa. Kaivo-ojan erityisosaaminen liittyy erityisesti tietojohtamiseen, palveluinnovaatioihin, innovaatiojärjestelmiin, osallistuttavaan ennakointiin ja kestävän kehityksen haasteisiin (ilmastomuutos ja energiatalous). 

Hän on myös Eurooppa-tutkimuksen asiantuntija. Institute of Europe ja Kaunasin teknillinen yliopisto ovat nimittäneet Jari Kaivo-ojan European Integration Studies -lehden tieteelliseksi suurlähettilääksi. Kansainväliset ennakointihankkeet ovat hänen erityisosaamisaluettaan.

Kaivo-ojan erikoisalueita SID-tiimissä ovat:

 • Ennakointi- ja muutoskyvykkyyden kehittäminen
 • Valmennukset yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille (ml. kriisitilanteiden hallinta organisaatioissa ja kyvykkyyksien rekrytointi organisaatioihin)
 • Ennakointityöpajojen järjestäminen ja töiden raportointi
 • Strateginen ja visionäärinen ennakointyöskentely
 • Business Intelligence (BI), Big Data Analytics (BDA) ja ennakointi<
 • Heikkojen signaalien analyysimenetelmät ja varautuminen isojen riskien villeihin kortteihin
 • Palveluinnovaatiotoiminta ja tuotekehitys
 • Teollisuus 4.0 ja Yhteiskunta 5.0 strategiat
 • Globalisaation ennakointi
 • Digitalisaatio, robotiikka, cobotiikka eli ihmisen ja robottien yhteistyö
 • Tulevaisuuden teknologiat sekä niiden merkitys yhteiskunnallisissa, sosioteknisissä ja kulttuurisissa prosesseissa
 • Visiot, disruptiot ja radikaalit innovaatiot<
 • Innovaatiojohtaminen ja avoin innovaatioparadigma
 • Muutoskyvykkyys, VUCA-maailma, kyberturvallisuus ja -turvattomuus
 • Huomispäivän keskeiset avaintaidot, osaamiset ja kyvykkyydet
 • Avoin keskustelu tulevaisuuspeloista
 • Kestävän kehityksen globaalit tavoitteet, ilmastonmuutos ja siirtymäjohtaminen